نمایش جداول

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. نمایش جداول
فرم قرارداد کمد دیواری و درب چوبی پارسا کابین
www.parsacabin.comwww.parsacabin.com
شماره555
تاریخ555
این قرارداد در مورخه 1401/09/29 مابین صنایع تولیدی پارسا کابین که در این قرارداد به عنوان پیمانکار نامیده میشود از یکطرفاین قرارداد در مورخه 1401/09/29 مابین صنایع تولیدی پارسا کابین که در این قرارداد به عنوان پیمانکار نامیده میشود از یکطرف
و از طرف دیگرآقای/خانم/شرکت :و از طرف دیگرآقای/خانم/شرکت :
به نشانی و تلفن محل نصب :به نشانی و تلفن محل نصب :
که منبعد در این قرارداد کارفرما خوانده میشود به شرح ذیل منعقد میگردد.طرفین متعهد و ملزم به حسن اجرای آن میباشند.که منبعد در این قرارداد کارفرما خوانده میشود به شرح ذیل منعقد میگردد.طرفین متعهد و ملزم به حسن اجرای آن میباشند.
ردیفمشخصات سفارشردیفمشخصات سفارشویژگیردیفمشخصات سفارشویژگی
1نوع کمد دیواری1نوع کمد دیواری55516نوع پایه555
2نوع درب2نوع درب55517کد رنگ555
3نوع دستگیره3نوع دستگیره55518ارتفاع کمد555
4نوع ریل کشو4نوع ریل کشو55562519عرض کمد555
5نوع ریل درب5نوع ریل درب55520عمق کمد555
6نوع جک6نوع جک55521یراق و اتصالات اضافه555
7نوع درب چوبی7نوع درب چوبی55522دستگیره درب چوبی555
88
بهاء سفارش :بهاء سفارش :
مجموع هرمتر مربع کمد دیواری طبق سفارش فوق به میزان هر متر مربعمجموع هرمتر مربع کمد دیواری طبق سفارش فوق به میزان هر متر مربع555ریال میباشد
مجموع متراژکمد دیواریمجموع متراژکمد دیواری555متر مربع
بهای براورد هزینه سفارشبهای براورد هزینه سفارش
بهای براورد هزینه سفارشبهای براورد هزینه سفارش555
حمل و نصب (10% کل):حمل و نصب (10% کل):جمع کل سفارش با احتساب صفحه و نصب :555
مبلغ دریافتی بابت شروع کار( 60%):مبلغ دریافتی بابت شروع کار( 60%):555مبلغ دریافتی بابت تخلیه کار (30%):555
مبلغ دریافتی بابت اتمام نصب(10%):مبلغ دریافتی بابت اتمام نصب(10%):555مبلغ دریافتی بابت اکسسوری و لوازم555
تاریخ شروع کار:تاریخ شروع کار:555تاریخ پایان کار:1398
توضیحات:توضیحات:
الف:یکمتر طول کابینت زمینی(ارتفاع 90 با پایه 14 سانت و عمق55سانت)60% محاسبه میشود.الف:یکمتر طول کابینت زمینی(ارتفاع 90 با پایه 14 سانت و عمق55سانت)60% محاسبه میشود.
ب:یکمتر طول کابینت دیواری (ارتفاع70 و عمق30) 40%محاسبه میشود.ب:یکمتر طول کابینت دیواری (ارتفاع70 و عمق30) 40%محاسبه میشود.
ج:یکمتر طول کابینت کانتر(ارتفاع90 باپایه14 سانت و عمق 45یا 55)120% محاسبه میشود.ج:یکمتر طول کابینت کانتر(ارتفاع90 باپایه14 سانت و عمق 45یا 55)120% محاسبه میشود.
د:یکمتر طول کابینت کمدی(ارتفاع 220 الی240وعمق55)%180 محاسبه میشود.د:یکمتر طول کابینت کمدی(ارتفاع 220 الی240وعمق55)%180 محاسبه میشود.
و:یکمتر طول کابینت ویترین(ارتفاع 100 الی120 عمق30) 80% محاسبه میشود.و:یکمتر طول کابینت ویترین(ارتفاع 100 الی120 عمق30) 80% محاسبه میشود.
ه:نمای اضافه بر اساس متر مربع و نوع محاسبه آن بر اساس ضخامت 16 میل 20% و نمای دوبل25% و حجم دار 30% قیمته:نمای اضافه بر اساس متر مربع و نوع محاسبه آن بر اساس ضخامت 16 میل 20% و نمای دوبل25% و حجم دار 30% قیمت
کابینت محاسبه میشود و اگر نوع متریال مصرفی هایگلاس ؛الویک و غیره باشد به درصد فوق از5 الی 50% اضافه میگردد.کابینت محاسبه میشود و اگر نوع متریال مصرفی هایگلاس ؛الویک و غیره باشد به درصد فوق از5 الی 50% اضافه میگردد.
ی:تعداد کشوهای به کار رفته به ازای هر واحد کابینت آشپزخانه سه عدد کشو میباشد و مابقی به صورت جداگانه محاسبه میگردد.ی:تعداد کشوهای به کار رفته به ازای هر واحد کابینت آشپزخانه سه عدد کشو میباشد و مابقی به صورت جداگانه محاسبه میگردد.
م:بابت یونیت پی وی سی زیر سینک به ازای هر سانتیمتر 25000ریال به قیمت اضافه میگردد.م:بابت یونیت پی وی سی زیر سینک به ازای هر سانتیمتر 25000ریال به قیمت اضافه میگردد.
س:به ازای هر10سانیمتر ارتفاع یا عمق بیشتر کابینت هوایی به قیمت کابینت هوایی 10% اضافه میگردد و بالا یخچال هم بهس:به ازای هر10سانیمتر ارتفاع یا عمق بیشتر کابینت هوایی به قیمت کابینت هوایی 10% اضافه میگردد و بالا یخچال هم به
همان میزان درصداضافه میگردد.همان میزان درصداضافه میگردد.
ق:حمل و نصب داخل تهران10% و خارج از تهران بسته به مسافت تا 25% به فاکتور اضافه میگردد.ق:حمل و نصب داخل تهران10% و خارج از تهران بسته به مسافت تا 25% به فاکتور اضافه میگردد.
تعهدات فروشنده:تعهدات فروشنده:
الف: تهیه نقشه اجرایی ساخت و نصب کابینت آشپزخانه پس از انجام اندازه گیریهای لازم و توافق با خریدار که پیوست میباشد.الف: تهیه نقشه اجرایی ساخت و نصب کابینت آشپزخانه پس از انجام اندازه گیریهای لازم و توافق با خریدار که پیوست میباشد.
ب:تهیه و ساخت کابینتهای آشپزخانه طبق مدل و رنگ ذکر شده در نقشه سفارش بر اساس استاندارد.ب:تهیه و ساخت کابینتهای آشپزخانه طبق مدل و رنگ ذکر شده در نقشه سفارش بر اساس استاندارد.
ج: نصب لوازم ذکر شده در نقشه سفارش در صورتیکه توسط فروشنده به فروش رسیده باشد(چنانچه تجهیزات و لوازم از سویج: نصب لوازم ذکر شده در نقشه سفارش در صورتیکه توسط فروشنده به فروش رسیده باشد(چنانچه تجهیزات و لوازم از سوی
خریدار تهیه شده باشد هزینه نصب به عهده خریدار میباشد وتاروز نصب لوازم نصب در اختیار گروه نصب قرار گیرد در غیرخریدار تهیه شده باشد هزینه نصب به عهده خریدار میباشد وتاروز نصب لوازم نصب در اختیار گروه نصب قرار گیرد در غیر
اینصورت زمان نصب تجهیزات تابع زمان بندی فروشنده میباشد).اینصورت زمان نصب تجهیزات تابع زمان بندی فروشنده میباشد).
د: پرداخت کلیه حقوق دولتی که قانونا به این قرارداد تعلق میگیرد به عهده مشتری میباشد.د: پرداخت کلیه حقوق دولتی که قانونا به این قرارداد تعلق میگیرد به عهده مشتری میباشد.
تعهدات خریدار:تعهدات خریدار:
الف: طریقه پرداخت 60% نقدی و 30%هنگام تخلیه کار و 10%الباقی در پایان نصب دریافت میگردد در صورتی که شرایطالف: طریقه پرداخت 60% نقدی و 30%هنگام تخلیه کار و 10%الباقی در پایان نصب دریافت میگردد در صورتی که شرایط
پرداخت به صورت دیگری توافق گردد شرایط پرداخت در توضیحات ذکر میگردد.پرداخت به صورت دیگری توافق گردد شرایط پرداخت در توضیحات ذکر میگردد.
ب:هزینه وسایل مورد نظر مشتری در سفارش مانند(تفاوت دستگیره لولا ریل جک پایه و امسال مرتبط با کابینت) در صورت تهیهب:هزینه وسایل مورد نظر مشتری در سفارش مانند(تفاوت دستگیره لولا ریل جک پایه و امسال مرتبط با کابینت) در صورت تهیه
توسط سفارش گیرنده جدا ازمبلغ ساخت کابینت محاسبه میشود.توسط سفارش گیرنده جدا ازمبلغ ساخت کابینت محاسبه میشود.
ج:آماده سازی محل نصب کابینتهای آشپزخانه به طور کامل شامل نصب کلیدهاو پریزهای لازم ؛سیم کشی برق؛لوله کشی های آبج:آماده سازی محل نصب کابینتهای آشپزخانه به طور کامل شامل نصب کلیدهاو پریزهای لازم ؛سیم کشی برق؛لوله کشی های آب
سرد و گرم و فاضلاب؛لوله کشی گاز و تعبیه جای لوله های هواکش ؛تراز بندی زیر وپشت و کف اشپزخانه.سرد و گرم و فاضلاب؛لوله کشی گاز و تعبیه جای لوله های هواکش ؛تراز بندی زیر وپشت و کف اشپزخانه.
د: هزینه های حمل و نصب در مبلغ قرارداد منظور شده است.د: هزینه های حمل و نصب در مبلغ قرارداد منظور شده است.
فسخ قرارداد:فسخ قرارداد:
الف: هر یک از طرفین قرارداد حق دارند ظرف مدت دوروزپس از امضای قراردادنسبت به فسخ آن اقدام نموده و مراتب را بهالف: هر یک از طرفین قرارداد حق دارند ظرف مدت دوروزپس از امضای قراردادنسبت به فسخ آن اقدام نموده و مراتب را به
طرف مقابل اطلاع دهد(در صورت فسخ از طرف خریدار؛ خریدار مبلغ2500000 ریال بابت هزینه طراحی پرداخت مینماید).طرف مقابل اطلاع دهد(در صورت فسخ از طرف خریدار؛ خریدار مبلغ2500000 ریال بابت هزینه طراحی پرداخت مینماید).
ب: در صورت فسخ قرارداد از طرف خریدار پس ازدو روز تا یک هفته بعد از تاریخ امضای قرارداد خریدار عهده دار20% ازب: در صورت فسخ قرارداد از طرف خریدار پس ازدو روز تا یک هفته بعد از تاریخ امضای قرارداد خریدار عهده دار20% از
مبلغ کل قرارداد به فروشنده میباشد.مبلغ کل قرارداد به فروشنده میباشد.
ج: در صورتیکه خریدار بعد از یکهفته از زمان عقد قرارداد تا تاریخ تحویل اقدام به فسخ قرارداد نماید عهده دار پرداخت60% ازج: در صورتیکه خریدار بعد از یکهفته از زمان عقد قرارداد تا تاریخ تحویل اقدام به فسخ قرارداد نماید عهده دار پرداخت60% از
کل مبلغ قراردادبه فروشنده میباشد.کل مبلغ قراردادبه فروشنده میباشد.
د: سفارش دهنده مادامی که آخرین مبلغ بدهی خود را که اصطلاحا تسویه حساب کامل تلقی میشود نپردازد عملا جنس دریافتی راد: سفارش دهنده مادامی که آخرین مبلغ بدهی خود را که اصطلاحا تسویه حساب کامل تلقی میشود نپردازد عملا جنس دریافتی را
برسم امانت نزد خود داشته که بدین ترتیب سفارش گیرنده در وصول طلب خود عندالزوم میتواند آن را از محل استفاده(خانه-کارگاه)برسم امانت نزد خود داشته که بدین ترتیب سفارش گیرنده در وصول طلب خود عندالزوم میتواند آن را از محل استفاده(خانه-کارگاه)
بدهکار خارج تا دریافت طلب ممکن شود.بدهکار خارج تا دریافت طلب ممکن شود.
و:فروشنده و خریدار تحت شرایط فورس ماژور حق فسخ یا به تعویق انداختن تاریخ تحویل قرارداد را تا رفع حالت فورس ماژورو:فروشنده و خریدار تحت شرایط فورس ماژور حق فسخ یا به تعویق انداختن تاریخ تحویل قرارداد را تا رفع حالت فورس ماژور
خواهند داشت.خواهند داشت.
شرایط عمومی:شرایط عمومی:
الف: بروز عوامل فورس ماژور سبب ساقط شدن تعهدات طرفین خواهد بود.الف: بروز عوامل فورس ماژور سبب ساقط شدن تعهدات طرفین خواهد بود.
ب: پس از نصب و تحویل نهایی کابینت آشپزخانه چنانچه به علت عدم استفاده صحیح خریدار معایبی در کابینتها بوجود آید هیچب: پس از نصب و تحویل نهایی کابینت آشپزخانه چنانچه به علت عدم استفاده صحیح خریدار معایبی در کابینتها بوجود آید هیچ
گونه مسولیتی به عهده فروشنده نمیباشد در این صورت فروشنده طبق درخواست خریدار معایب ناشی از عدم استفاده صحیح راگونه مسولیتی به عهده فروشنده نمیباشد در این صورت فروشنده طبق درخواست خریدار معایب ناشی از عدم استفاده صحیح را
حتی المکان در صورت وجودامکانات کافی رفع نموده وهزینه های مربوط را طبق فاکتور از خریدار دریافت میدارد.حتی المکان در صورت وجودامکانات کافی رفع نموده وهزینه های مربوط را طبق فاکتور از خریدار دریافت میدارد.
ج:هر نوع تغییر در رنگ ؛مدل یا تعداد کابینتها و وسائل موضوع این قرارداد از طرف خریدار فقط یکبار مقدور بوده باید حداکثرج:هر نوع تغییر در رنگ ؛مدل یا تعداد کابینتها و وسائل موضوع این قرارداد از طرف خریدار فقط یکبار مقدور بوده باید حداکثر
ظرف مدت دو روزاز تاریخ امضا قرارداد صورت تغییرات درخواستی از طرف خریدار کتبا به فروشنده تسلیم شده باشد در غیرظرف مدت دو روزاز تاریخ امضا قرارداد صورت تغییرات درخواستی از طرف خریدار کتبا به فروشنده تسلیم شده باشد در غیر
اینصورت هیچگونه تغییری در نقشه موضوع این قرارداد برای فروشنده مقدور نمیباشد.اینصورت هیچگونه تغییری در نقشه موضوع این قرارداد برای فروشنده مقدور نمیباشد.
د: امضاءقرارداد حاکی از آگاهی کامل و قبول کلیه مشخصات فنی نقشه نهایی از جانب مشتری میباشد.د: امضاءقرارداد حاکی از آگاهی کامل و قبول کلیه مشخصات فنی نقشه نهایی از جانب مشتری میباشد.
و:این قرارداد در دو نسخه و یک برگ تنظیم که هر نسخه حکم واحد را داشته و طرفین با آگاهی و تایید و امضاء مفاد آن متعهد بهو:این قرارداد در دو نسخه و یک برگ تنظیم که هر نسخه حکم واحد را داشته و طرفین با آگاهی و تایید و امضاء مفاد آن متعهد به
اجرای شرعی و قانونی آن میباشند.اجرای شرعی و قانونی آن میباشند.
توضیحات کلی:توضیحات کلی:
امضاء و اثر انگشت کارفرماامضاء و اثر انگشت کارفرمامهر و امضاء پیمانکار
Call Now Buttonتماس با پـارســا کابـیـن