کابینت هوایی

تا ارتفاع 70 سانت 40%

از 70 تا 90 سانت 60%

دوپله 80%

تا روی صفحه 100%

کابینت کمدی یا ایستاده (قدی)

تا ارتفاع 220 سانت 180%

از 220 تا 240 سانت 200%

از 240 تا 260 سانت 220%

کابینت اپن یا جزیره

تا عرض60 سانت 90%

از 60 تا تا 85 سانت 150%

از 90 تا 120 سانت 200%

نما هر عدد

زمینی 30%

هوایی 20%

کمدی یا قدی 80%

کابینت زمینی

محاسبه 60% کل

هزینه نصب در تهران12% و شهرستان از 17% تا 25% بسته به مسافت، به قیمتهای فوق اضافه میگردد.

keyboard_arrow_up
تماس با پـارســا کابـیـن